Algemene voorwaarden

Voor deze site gelden de algemene voorwaarden van Zilvervisje.nl handelend onder naam van DragonTrade BV

Algemene voorwaarden Dragon Trade B.V.

 

ARTIKEL 1. |DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Dragon Trade B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de naam ChinaPlastic, Ecosect, gevestigd aan Voordeldonk 83, 5721HL te Asten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70621268.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Dragon Trade B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Dragon Trade B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Dragon Trade B.V. zich jegens de wederpartijheeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: de in het kader van de overeenkomst door of namens Dragon Trade B.V. aan de wederpartij te leveren zaken.
 6. Webwinkel: iedere webwinkel van Dragon Trade B.V. waarop deze algemene voorwaarden zijn geopenbaard en waarop, uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling door de wederpartij, naar deze algemene voorwaarden is verwezen.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. |ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dragon Trade B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Dragon Trade B.V. worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen,afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |AANBOD, TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Dragon Trade B.V. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Dragon Trade B.V. kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. Indien een aanbod van Dragon Trade B.V. een minimale bestelhoeveelheid vermeldt, worden de producten niet in een mindere hoeveelheid verkocht, tenzij Dragon Trade B.V. anders aangeeft.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Dragon Trade B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Dragon Trade B.V. dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een aanbod van Dragon Trade B.V. geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Dragon Trade B.V. gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dragon Trade B.V. nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Dragon Trade B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dragon Trade B.V. anders aangeeft. Een bestelling geplaatst langs elektronische weg, zoals per e-mail of middels de webwinkel,brengt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de bestelling langs elektronische weg door Dragon Trade B.V. aan de wederpartij is bevestigd.
 7. Afspraken als zodanig, alsmede aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst, binden Dragon Trade B.V. slechts nadat en voor zover deze door de directie van Dragon Trade B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met anderen binden Dragon Trade B.V. niet dan nadat en voor zover zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd.
 8. De wederpartij is niet gerechtigd om haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Dragon Trade B.V., geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.
 9. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door de directie van Dragon Trade B.V. zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Dragon Trade B.V. heeft het recht om een wijziging van de overeenkomst zonder opgave van reden te weigeren. Dragon Trade B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

ARTIKEL 4. | GEHEIMHOUDING

 1. Onverminderd dwingend wettelijk voorschrift en het bepaalde in het volgende lid, verbindt Dragon Trade B.V. zich jegens de wederpartij uitsluitend tot geheimhouding van de door de wederpartij aan Dragon Trade B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, concepten, ideeën, etc.,indien en voor zover partijen daartoe een schriftelijke geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
 2. Dragon Trade B.V. zal alle vertrouwelijke informatie afkomstig van de wederpartij zorgvuldig bewaren en geheimhouden .Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door de wederpartij is medegedeeld dan wel redelijkerwijs reeds voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Dragon Trade B.V. zal vertrouwelijke informatie van de wederpartij slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Dragon Trade B.V. is verstrekt of anderszins ter beschikking is gekomen van Dragon Trade B.V..
 4. De eventuele geheimhoudingsverplichtingen van Dragon Trade B.V. vinden geen toepassing indien en voor zover Dragon Trade B.V. krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht, of in verband met de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij, redelijkerwijs is gehouden tot het verstrekken van de vertrouwelijke informatie aan derden.
 5. Dragon Trade B.V. is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie afkomstig van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EN MAATWERKORDERS

 1. In het bijzonder, doch niet uitsluitend in geval de producten in enige mate volgens specificaties van de wederpartij worden vervaardigd of bewerkt (hierna: maatwerkorders), staat de wederpartij ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Dragon Trade B.V., alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door Dragon Trade B.V. aangegeven wijze, aan Dragon Trade B.V. beschikbaar stelt c.q. verstrekt.
 2. Maatwerkorders worden uitsluitend aanvaard onder het beding dat Dragon Trade B.V. niet aansprakelijkheid is voor schade als gevolg van de wijze van uitvoering van de betreffende werkzaamheden, tenzij de wederpartij bewijst dat de ontstane schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dragon Trade B.V.. De wederpartij is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Dragon Trade B.V., dan ook niet gerechtigd om in verband met de uitgevoerde werkzaamhedenopschorting of ontbinding van de overeenkomst of herstel, verbetering of vervanging van de producten te vorderen. In het bijzonder geldt dat afwijkingen tussen enerzijds de door de wederpartij bevestigde specificaties van maatwerkorders en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt vervaardigd en geleverd, geen reden kunnen zijn voor reclames, opschorting of ontbinding van de overeenkomst dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn dan wel voor de wederpartij geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het geleverde, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 3. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de wederpartij aangeleverde specificaties. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde specificaties. Dragon Trade B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De wederpartij staat ervoor in dat de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde gegevens geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Door het aanleveren van de bedoelde gegevens verklaart de wederpartij gerechtigd te zijn deze door Dragon Trade B.V. te laten verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Dragon Trade B.V. van alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.2 geldt dat in het aanbod, in de webwinkel of anderszins door Dragon Trade B.V. vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de te leveren producten, in geringe mate kunnen afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren en maten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze, bij gebreke waarvan levering geschiedt door bezorging van de producten op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. In geval door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. In geval van bezorging geschiedt zulks op de wijze zoals door Dragon Trade B.V. bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten van aflevering van de producten geheel voor rekening van de wederpartij.
 3. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij (waaronder een eventueel door de wederpartij aangewezen vervoerder mede begrepen) in ontvangst zijn genomen.
 4. Dragon Trade B.V. behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dit redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval orders in gedeelten worden geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 22 en verder, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 8, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Dragon Trade B.V. verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Dragon Trade B.V. de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Dragon Trade B.V. verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstnamen door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van Dragon Trade B.V. is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door Dragon Trade B.V. naar redelijkheid vastgesteld. In geval van een consumentenkoop gaat het risico als bedoeld in de eerste zin van dit lid niet eerder over op de consument dan nadat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 7. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Dragon Trade B.V. mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen, bij gebreke waarvan Dragon Trade B.V. gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Dragon Trade B.V. verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Dragon Trade B.V. spant zich in om de uitvoerings- en leveringstermijn waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. De termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat zich geen belemmeringen zullen voordoen. Het verzuim van Dragon Trade B.V. treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Dragon Trade B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Dragon Trade B.V. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Dragon Trade B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid,niet eerder aan dan nadat Dragon Trade B.V. deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van Dragon Trade B.V. als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Dragon Trade B.V..
 2. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen na de levering schriftelijk mededeling te doen aan Dragon Trade B.V..
 3. Dragon Trade B.V. dient in de gelegenheid te worden gesteld ingediende reclames controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Dragon Trade B.V. uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort, onverminderd de eventuele aanspraken van de wederpartij als bedoeld in artikel 10.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Dragon Trade B.V. bestaan.
 6. Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument bij Dragon Trade B.V. is gereclameerd.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. Dragon Trade B.V. zal producten leveren die voldoen aan de normale handelskwaliteiten zoals deze gelden binnen de EU, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen. Specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de te leveren producten, dienen voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan wordt uitgegaan van de normale in de handel te verwachten kwaliteitseisen en kwaliteitsnormen. Bij gebruik van de producten buiten de EU dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en dat voldaan wordt aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden. De wederpartij dient in zodanig geval vóór de levering de productiesamples/voorbeelden en/of datasheets/specificaties met betrekking tot de producten te controleren of deze aan de noodzakelijke eisen voldoen. De productievoorbeelden/samples en/of datasheet/specificaties van de producten zijn, voor zover beschikbaar, bij Dragon Trade B.V. opvraagbaar. Deze zijn nog opvraagbaar tot 30 dagen na de levering en vóór ingebruikname van de producten. Als de wederpartij de productiesamples/voorbeelden en/of datasheet/specificaties niet controleert, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. Als binnen 30 dagen na de levering niet door de wederpartij is gereclameerd, of de producten eerder in gebruik worden genomen, dan betekent dat er geen aanspraak op eventuele garantie of non-conformiteit kan worden gemaakt, ook niet als het product afwijkt van eerdere omschrijvingen.
 2. Garantie is uitsluitend van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dan wel door Dragon Trade B.V. aan de wederpartij is gemeld, met dien verstande dat een eventueel door Dragon Trade B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Dragon Trade B.V. kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, geldt nimmer enige garantie op niet in nieuw staat geleverde producten.
 4. Een aanspraak op eventuele garantie of non-conformiteit vervalt indien een gebrek van het betreffende product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak een andere niet aan Dragon Trade B.V. toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, normale slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele aanwijzingen van of vanwege Dragon Trade B.V. of de meegeleverde gebruiksinstructies, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, niet juist uitgevoerde installatie, montage of reparatie door wederpartij of door derden.
 5. Voorts doet reparatie van de producten door de wederpartij of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Dragon Trade B.V. uitgevoerd, een aanspraak op eventuele garantie of non-conformiteit vervallen.
 6. De wederpartij komt uitsluitend een eventueel beroep op garantie of non-conformiteit toe als zij aan al haar betalingsverplichtingen jegens Dragon Trade B.V. heeft voldaan.
 7. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag of een geldig beroep op eventuele garantie of non-conformiteit bestaat, dan wordt dit geschil beslecht door een bindend advies van een door partijen gezamenlijk te benoemen deskundige. Indien partijen niet tot een gezamenlijke benoeming van een deskundige kunnen komen, wijzen partijen ieder een deskundige aan die samen een derde-deskundige benoemen. In dat geval wordt het bindend advies door de drie deskundigen gezamenlijk gegeven. De kosten van het bindend advies komen voor rekening van degene die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Retournering van de producten kan, onverminderd het bepaalde in artikel 22, uitsluitend geschieden op grond van een geldig beroep op eventuele garantie of non-conformiteit. Retournering dient te geschieden op het daartoe vooraf door Dragon Trade B.V. aan de wederpartij medegedeelde adres. In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, zal Dragon Trade B.V. zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Dragon Trade B.V., hetzij het gebrek (doen) herstellen dan wel het betreffende product(doen) vervangen, dan wel de koopsom van de betreffende producten crediteren. De wederpartij zal nimmer enige aanvullende schadevergoeding kunnen vorderen.

ARTIKEL 11. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Dragon Trade B.V. te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Dragon Trade B.V. is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Dragon Trade B.V. is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Dragon Trade B.V. garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopers garantie jegens consumenten.

ARTIKEL 12. |OVERMACHT

 1. Dragon Trade B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, defecten aan machines, piraterij, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten door toedoen van toeleveranciers van Dragon Trade B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, epidemieën, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dragon Trade B.V., dan wel in middelen van vervoer van derden, verlies van de te verwerken onderdelen, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, faillissement van producenten of agenten, overlijden, faillissement, annuleren van opdrachten of ziekte van producenten of agenten, ziekte van personeel en- of een gebrek aan personeel van Dragon Trade B.V., waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Dragon Trade B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uit te voeren gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. |OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Dragon Trade B.V. is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Dragon Trade B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Dragon Trade B.V. in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Dragon Trade B.V. gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dragon Trade B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Dragon Trade B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Dragon Trade B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
 6. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring.

ARTIKEL 14. |PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en wisselkoers RMB-euro. Dragon Trade B.V. heeft het recht eventuele koersstijgingen en andere stijgingen van kostprijsbepalende factoren, aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat voordat een consumentenkoop wordt gesloten, de totaalprijs in euro wordt vermeld, inclusief btw en eventueel bijkomende kosten,welke voor de consument en Dragon Trade B.V. verbindend is en na het sluiten van de overeenkomst niet meer zal worden gewijzigd.
 2. Tenzij door Dragon Trade B.V. uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Dragon Trade B.V. vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten prijzen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Dragon Trade B.V. gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Dragon Trade B.V. verschuldigde te vorderen. In geval van een consumentenkoop zal Dragon Trade B.V. de consument nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 4. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling geheel of gedeeltelijk na levering geschiedt en de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Dragon Trade B.V. nadere zekerheid van haar verlangen, bij gebreke waarvan Dragon Trade B.V. haar verplichtingen uit de overeenkomst mag opschorten.
 5. Zolang de wederpartij jegens Dragon Trade B.V. in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting jegens Dragon Trade B.V., is Dragon Trade B.V. niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 6. Betaling geschiedt in de valuta die is overeengekomen en/of gefactureerd. Indien geen valuta is aangegeven, geschiedt betaling in euro.
 7. Betaling dient te geschieden op (een van) de door Dragon Trade B.V. aangewezen wijze(n). Betaling middels overboeking dient, onverminderd het bepaalde in lid 3 en 4, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de overigens door Dragon Trade B.V. op de factuur voorgeschreven wijze.
 8. Betaling aan een ander dan Dragon Trade B.V. geldt niet als een als bevrijdende betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Dragon Trade B.V. is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft,treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij in treedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten,gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Dragon Trade B.V. verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van €100,-, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Alsdan dient de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan Dragon Trade B.V..
 12. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, zal bij de vaststelling van de buitengerechtelijke kosten niet ten nadele van de consument worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
 13. Iedere betaling door Dragon Trade B.V. strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen, strekt enige betaling door de wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaand vorderingen.
 14. In verband met betalingsverzuim van de consument, zal Dragon Trade B.V. om die reden niet eerder extra kosten aan de consument in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 15. |AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Dragon Trade B.V. kan nimmer als producent van de producten worden beschouwd, ook niet indien die productie in opdracht van de wederpartij geschiedt. In het laatstbedoelde geval wordt de productie in opdracht van de wederpartij uitbesteed aan een derde. Voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de producent van de producten, aanvaardt Dragon Trade B.V. geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dragon Trade B.V., alsook behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat en onverminderd de eventuele aanspraken van de wederpartij op garantie of non-conformiteit.
 2. Dragon Trade B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals in artikel 12 van deze voorwaarden is omschreven, daden of nalatigheden van de wederpartij, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld. In geval van een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, is laatstgenoemde jegens Dragon Trade B.V. gehouden alle door Dragon Trade B.V. als gevolg van die tekortkoming ontstane schade te vergoeden.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Dragon Trade B.V.,alsook behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, is Dragon Trade B.V. in geen geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in verband met het gebruik van de producten, bijvoorbeeld letselschade, reparatieschade, verstikkingsschade of explosie- en brandschade. De gebruiker van de producten is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid bij ingebruikname daarvan en inachtneming van de eventuele specifieke risico’s voor kinderen. Voorts is de wederpartij die als wederverkoper optreedt, zelf verantwoordelijk voor het, voor zover nodig, deugdelijk instrueren van zijn afnemers omtrent het gebruik van de producten.
 4. Dragon Trade B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verliezen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, kan Dragon Trade B.V. jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

–     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dragon Trade B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dragon Trade B.V. toegerekend kunnen worden;

–     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. Mocht Dragon Trade B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Dragon Trade B.V., indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Dragon Trade B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Dragon Trade B.V. ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Dragon Trade B.V. is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dragon Trade B.V. betrekking heeft. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, geldt jegens de wederpartij die geen consument is, een limitering van 10% van de factuurwaarde. Indien de schade waarvoor Dragon Trade B.V., ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Dragon Trade B.V. daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Dragon Trade B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Dragon Trade B.V. bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De wederpartij vrijwaart Dragon Trade B.V. van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Dragon Trade B.V. toerekenbaar is. Voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend in de weg staat, vrijwaart de wederpartij Dragon Trade B.V. in het bijzonder voor alle aanspraken ingevolge wetgeving omtrent productaansprakelijkheid, dan wel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving, al dan niet gebaseerd op de EG-richtlijnen inzake productaansprakelijkheid. Indien Dragon Trade B.V. op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiende uit Europese wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren zaken uit de markt dient te halen (“recall”), dan is de wederpartij verplicht hieraan, zonder aanspraak op enige vergoeding, haar volledige medewerking te verlenen. De overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dragon Trade B.V..

ARTIKEL 16. |EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

 1. Alle aan de wederpartij geleverde producten blijven eigendom van Dragon Trade B.V. totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht zijn,is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dragon Trade B.V. te bewaren.
 4. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Dragon Trade B.V. rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Dragon Trade B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Dragon Trade B.V. of door Dragon Trade B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Dragon Trade B.V. op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Dragon Trade B.V. de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Dragon Trade B.V. staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de producten door Dragon Trade B.V. aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
 8. Dragon Trade B.V. is gerechtigd de goederen van de wederpartij die hij eventueel onder zich heeft, onder zich te houden ter voldoening van alle opeisbare vorderingen die Dragon Trade B.V. op de wederpartij heeft.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Dragon Trade B.V. behoudt zich alle van rechtswege toekomende rechten van intellectuele eigendom voor. In het bijzonder blijft Dragon Trade B.V. eigenaar van de met betrekking tot de aan wederpartij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, concepten en ideeën. Deze goederen dienen op eerste verzoek van Dragon Trade B.V. onverwijld te worden geretourneerd, e.e.a. tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verveelvoudiging, openbaarmaking, kopiëren en verspreiding van de in lid 1 bedoelde goederen is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dragon Trade B.V..
 3. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Dragon Trade B.V., verbeurt de wederpartij ten behoeve van Dragon Trade B.V., zonder gerechtelijke tussenkomst, een terstond opeisbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tenzij de inbreuk van zodanige geringe betekenis is dat de omvang van deze boete redelijkerwijs niet gerechtvaardigd is. E.e.a. geldt onverminderd het recht van Dragon Trade B.V. om vergoeding van de volledige schade te vorderen.
 4. De wederpartij vrijwaart Dragon Trade B.V. van elke aanspraak van derden tegen Dragon Trade B.V. wegens werk dat in opdracht van de wederpartij door Dragon Trade B.V. wordt of is uitgevoerd. Dragon Trade B.V. is niet verantwoordelijk voor het controleren van patenten, copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Dragon Trade B.V. voor de wederpartij bestelde producten en is niet aansprakelijk voor eventuele claims als gevolg van mogelijk inbreuk op voornoemde rechten.

ARTIKEL 18. | MATRIJZEN

 1. De kosten in verband met matrijswijzigingen na goedkeuring van de proef door de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij.
 2. Matrijzen blijven bij de producent, tenzij anders uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij een geschil tussen Dragon Trade B.V. en de wederpartij ter zake matrijzen, heeft de wederpartij het recht om de matrijs over te laten plaatsen naar een door de wederpartij op te geven adres. De daaruit voortvloeiende transportkosten komen voor rekening van de wederpartij. Indien de productie de aantallen van 1.000.000 injecteringen overschrijdt, zal de matrijs slechts met bijbetaling van de vervoerskosten verscheept worden. Voor injecteringen onder de genoemde aantallen,gelden de volgende percentages die over de matrijskosten extra gerekend worden:

–       0-100.000 = 100%

–       100.000-200.000 = 90%

–       200.000-300.000 = 80%

–       300.000-400.000 = 70%

–       400.000-500.000 = 60%

–       500.000-600.000 = 50%

–       600.000-700.000 = 40%

–       700.000-800.000 = 30%

–       800.000-900.000 = 20%

–       900.000-1 .000.000 = 10%.

 1. Het eigendom van de matrijzen wordt geacht te zijn overgedragen aan de wederpartij op het moment dat alle betalingen die ermee verband houden, door Dragon Trade B.V. zijn ontvangen.
 2. Bij overmacht zoals beschreven in art. 16 vervallen de rechten van de wederpartij op de matrijs, zonder dat Dragon Trade B.V. enige vergoeding aan de wederpartij verschuldigd is.
 3. Indien er gedurende een periode van drie (3) jaar geen bestellingen worden gedaan voor producten van een matrijs, kan Dragon Trade B.V. schriftelijk bekendmaken aan de wederpartij, op diens laatst bekende adres, dat de matrijzen zullen worden afgevoerd. Indien de wederpartij vervolgens niet binnen dertig (30) dagen schriftelijk reageert, zijn de matrijzen eigendom van Dragon Trade B.V. geworden. Indien de wederpartij wenst dat Dragon Trade B.V. de matrijs bewaart, kan Dragon Trade B.V. bewaarkosten in rekening brengen.
 4. Dragon Trade B.V. heeft het recht om het starten van de productie tegen te houden, zo lang de wederpartij niet alle betalingen die verband houden met de matrijzen, volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 19. |ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 9, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Dragon Trade B.V..
 2. Bij Dragon Trade B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 21.1, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 20. |SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN DEEL

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Dragon Trade B.V. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

II. Bijzondere bepalingen voor overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn specifiek en uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen deel van deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 20) en de bepalingen van dit tweede hoofdstuk, prevaleren de bepalingen van dit hoofdstuk.

ARTIKEL 21. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen Dragon Trade B.V. en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Dragon Trade B.V. en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Dragon Trade B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Dragon Trade B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 tussen Dragon Trade B.V. en een consument die:
 3. a) wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Dragon Trade B.V. en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Dragon Trade B.V. of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; of
 4. b) wordt gesloten in de verkoopruimte van Dragon Trade B.V. of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Dragon Trade B.V. is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Dragon Trade B.V. en de consument.

De bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals wat betreft het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.

 1. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Dragon Trade B.V. op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Dragon Trade B.V. gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 2. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 22. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand dan wel overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument kan de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Dragon Trade B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Dragon Trade B.V.. Zo spoedig mogelijk nadat Dragon Trade B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Dragon Trade B.V. de ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dragon Trade B.V. terug leveren c.q. beschikbaar stellen.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Dragon Trade B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 6. Teruglevering van de producten aan Dragon Trade B.V. dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden. In geval van een overeenkomst buiten de verkoopruimte zal Dragon Trade B.V. de producten op zijn kosten afhalen indien de producten bij het sluiten van die overeenkomst bij de consument thuis zijn afgeleverd en de producten naar hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 8. Dragon Trade B.V. zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits de producten door Dragon Trade B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Dragon Trade B.V. niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Dragon Trade B.V. aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 23. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel niet toe in geval van:

 1. a) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 2. b) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. c) de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. d) de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. e) de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 6. f) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. g) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 8. h) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

ARTIKEL 24. | BETALINGSVOORWAARDE BIJ OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

In het kader van een overeenkomst buiten de verkoopruimte kan pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming worden gevorderd van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de consument tot betaling.

Open chat
1
Kan ik u helpen?
Hallo u spreekt nu met Fred,
Waar kan ik u mee verder helpen?